🎥 #ببینید 📛این است نتیجه دکتر سلام ها و خط۵۷ و هزارو یه رسانه مخالف دولت ،که همه سیاست های دولت و نقد و تمسخر میکنن

154

🎥 #ببینید 📛این است نتیجه دکتر سلام ها و خط۵۷ و هزارو یه رسانه مخالف دولت ،که همه سیاست های دولت و نقد و تمسخر میکنن

📛هرهزینه ای به نظام و د

ویدئو های بیشتر