🔺در حاشیه تجمع امروز مردم مشهد در اعتراض به گرانی

113

🔺در حاشیه تجمع امروز مردم مشهد در اعتراض به گرانی
🔺جوان مشهدی: از بیکاری و بی پولی ذله شده ام

ویدئو های بیشتر