شب چه صبور است

181

شب چه صبور است
چه آرامشی و
چه دلِ بزرگی دارد
که پایِ دلتنگیِ عاشقان
تا صبح بیدار است
شبتون بخیـر و
به زیبایی عشـقِ خدا
و به لطافت مهر خدا 🌙

ویدئو های بیشتر