دلم ميسوزه براي خودمون ؛ براي مردمي كه بخاطر مخارج زندگي دستفروشي ميكنن ولي مأموران شهرداري رفتاري به اين دستفروشها دارن كه...

183

دلم ميسوزه براي خودمون ؛ براي مردمي كه بخاطر مخارج زندگي دستفروشي ميكنن ولي مأموران شهرداري رفتاري به اين دستفروشها دارن كه...

ویدئو های بیشتر