♦️رهبرانقلاب: بنده میدانم این مشکلات گرانی‌ها و تورم و ... را. اینها با همت مسئولیت قابل رفع کردن است.

99

♦️رهبرانقلاب: بنده میدانم این مشکلات گرانی‌ها و تورم و ... را. اینها با همت مسئولیت قابل رفع کردن است.

🔹سخنان یکی از حضار خطاب به رهبرانقلاب

ویدئو های بیشتر