🎥هشدار وزیر بهداشت: زلزله تهران توهم نیست، همه همکاری کنند.

124

🎥هشدار وزیر بهداشت: زلزله تهران توهم نیست، همه همکاری کنند.

🔺وضعیت بیمارستان‌ها در زلزله نگران‌ کننده است!
#اجتماعی

ویدئو های بیشتر