🔺روایتی دیگر از تجمع دیروز مشهد

150

🔺روایتی دیگر از تجمع دیروز مشهد
🔺خبرنگار روزنامه خراسان در محدوده محل تجمع روز گذشته به میان مردم رفته و روایتی متفاوت از تجمع ارائه می کن

ویدئو های بیشتر