🎥ورود اتوبوس به ايستگاه مسافران در مسکو

94

🎥ورود اتوبوس به ايستگاه مسافران در مسکو

🔺سه نفر در حادثه برخورد اتوبوس با ایستگاه در مسکو زخمي شدند

📡

ویدئو های بیشتر