🎥 #کوهبنان آرام و قرار ندارد

17

🎥 #کوهبنان آرام و قرار ندارد
بيش از 65 #پس_لرزه در اين منطقه دل مردمش را همچنان می‌لرزاند.


📡

ویدئو های بیشتر