الهے

191

الهے
امروزمان آغازے باشد براے شڪر بیڪران از نعمت هاے بےپایانت🌸
قلبمان فقط جایگاہ مهربانے ❤️
زندگیمان سر شار از آرامش و روحمان غرق در محب

ویدئو های بیشتر