گاهی اوقات تنها باید سکوت کرد و نگریست، براستی حرفی برای گفتن نمی ماند !

177

گاهی اوقات تنها باید سکوت کرد و نگریست، براستی حرفی برای گفتن نمی ماند !

🆔 💯

ویدئو های بیشتر