🎥 #ببینید 📛 واکنش جهانگیری به تجمع بدون مجوز مخالفان دولت

21

🎥 #ببینید 📛 واکنش جهانگیری به تجمع بدون مجوز مخالفان دولت
📛دود این اتفاقات به چشم مسببان آن می‌رود

📛شروع‌کننده اعتراضات پایان‌دهنده آ

ویدئو های بیشتر