📣🔴فیلم آموزشی مهم: اگر با فردی که در حال تشنج است روبرو شدید، بهترین اقدام چیست؟

12

📣🔴فیلم آموزشی مهم: اگر با فردی که در حال تشنج است روبرو شدید، بهترین اقدام چیست؟

🔷این فیلم را با دیگران به اشتراک بگذارید.

🔴 خبرهای

ویدئو های بیشتر