🎥 ببینید / اگر زلزله بیاد اولین وسیله‌ای که برمی‌دارید و محل رو ترک می‌کنید چیه؟

2

🎥 ببینید / اگر زلزله بیاد اولین وسیله‌ای که برمی‌دارید و محل رو ترک می‌کنید چیه؟

پاسخ‌ها جالبه ...

ویدئو های بیشتر