🎥 اسحاق جهانگیری: تمام شاخص‌های اقتصاد خوب هستند و تنها "چند" کالا گران هستند. نارضایتی از وضع موجود اقتصاد تنها "بهانه" است!

30

🎥 اسحاق جهانگیری: تمام شاخص‌های اقتصاد خوب هستند و تنها "چند" کالا گران هستند. نارضایتی از وضع موجود اقتصاد تنها "بهانه" است!

✳️

ویدئو های بیشتر