🎥 #ببینید 📛 گزارش صداوسیما از تجمعات و اعتراضات مردمی

128

🎥 #ببینید 📛 گزارش صداوسیما از تجمعات و اعتراضات مردمی
📛صداوسیما هم از به حق بودن اعتراضات می‌گوید هم از تلاش رسانه های معاند نظام برای سو

ویدئو های بیشتر