گل اول پیکان به پارس جنوبی توسط کنت ایکه چوکو در دقیقه 67

103

گل اول پیکان به پارس جنوبی توسط کنت ایکه چوکو در دقیقه 67
پیکان 1 - پارس جنوبی 1

ویدئو های بیشتر