اگر خودروسازی داخلی را تعطیل کنیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

90

اگر خودروسازی داخلی را تعطیل کنیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
گیف بالا رو ببینید و بگویید نظر شما چیست؟ موافقید یا مخالف تعطیلی ؟

Join 🔜

ویدئو های بیشتر