وضعیت وخیم هوادار تراکتور بعد از درگیری هواداران دو تیم بیرون ورزشگاه

50

وضعیت وخیم هوادار تراکتور بعد از درگیری هواداران دو تیم بیرون ورزشگاه

هنوز از سرنوشت این هوادار خبری نیست

#sadjat

ویدئو های بیشتر