وضعیت وخیم هوادار تراکتور بعد از درگیری هواداران دو تیم بیرون ورزشگاه

165

وضعیت وخیم هوادار تراکتور بعد از درگیری هواداران دو تیم بیرون ورزشگاه

هنوز از سرنوشت این هوادار خبری نیست

#sadjat

ویدئو های بیشتر