🎥 #ببينيد 📛 تخریب اموال عمومی به اسم اعتراض مدنی!

99

🎥 #ببينيد 📛 تخریب اموال عمومی به اسم اعتراض مدنی!
فتنه‌ای به اسم #مطالبات_به_حق

🔴 #تلخند_سیاسی‌اجتماعی 👇

ویدئو های بیشتر