وقتی بشار از نیمکت بلند میشه که محسن رو بغل کنه

184

وقتی بشار از نیمکت بلند میشه که محسن رو بغل کنه

بشار یه تنه ذهنیت نسبت به بازیکنان عراقی رو تغییر داده

اگه این صحنه تو تیم ملی بود، عادل با آه

ویدئو های بیشتر