شهریارزرشناس : وزیر دولت هاشمی در برابر اعتراضات مردم علیه تورم ۴۹ درصدی سال ۷۴ گفت باتوم و سپر بخرید!

132

شهریارزرشناس : وزیر دولت هاشمی در برابر اعتراضات مردم علیه تورم ۴۹ درصدی سال ۷۴ گفت باتوم و سپر بخرید!

دولت سرمایه‌دار دغدغه‌ای برای فقر و گ

ویدئو های بیشتر