🎥 سرلشکر قاسم سلیمانی: یک وقت، هدف، جای دیگری است، انسان می‌گوید این خطر مربوط به جای دیگری است، به ما چه!

178

🎥 سرلشکر قاسم سلیمانی: یک وقت، هدف، جای دیگری است، انسان می‌گوید این خطر مربوط به جای دیگری است، به ما چه!
⛔️اما هدف داعش ایران بود!

➕بخش‌

ویدئو های بیشتر