🎥💠مطالبات معیشتی مردم به حاشیه رفت!

87

🎥💠مطالبات معیشتی مردم به حاشیه رفت!

⭕️بی‌اعتنایی عموم مردم به شعارهای ساختار شکنانه عده‌ای مقابل دانشگاه تهران

ویدئو های بیشتر