فاطمه گودرزی: برای دوام آوردن باید تن به چنین فیلم هایی بدهی/این بخش بی رحم حرفه‌ی ما است که آدم را مجبور به کاری می کند که دوست ندارد

198

فاطمه گودرزی: برای دوام آوردن باید تن به چنین فیلم هایی بدهی/این بخش بی رحم حرفه‌ی ما است که آدم را مجبور به کاری می کند که دوست ندارد

⭐️

ویدئو های بیشتر