🎥 نجفی، شهردار تهران: طرح ترافیک اجرا می شود، اما شدیدتر و شیوه اجرای آن تغییر می کند

88

🎥 نجفی، شهردار تهران: طرح ترافیک اجرا می شود، اما شدیدتر و شیوه اجرای آن تغییر می کند

❇️

ویدئو های بیشتر