مصدومیت شدید لوکاکو در جریا

125

مصدومیت شدید لوکاکو در جریان دیدار با ساوتهمپتون که این بازیکن برای مدت کوتاهی بیهوش شد و در نهایت با برانکارد به بیرون از زمین بازی منتقل شد

ویدئو های بیشتر