دقیقه 81: سانتر اشلی یانگ روی ضربه آزاد که با شوت ماتیچ درحالی که به سمت دروازه ساوتهمپتون حرکت میکرد با تاثیر پوگبا آفساید اعلام شد

48

دقیقه 81: سانتر اشلی یانگ روی ضربه آزاد که با شوت ماتیچ درحالی که به سمت دروازه ساوتهمپتون حرکت میکرد با تاثیر پوگبا آفساید اعلام شد

ویدئو های بیشتر