در آپدیت امروز تلگرام نسخه‌ی می‌توانید چندین شماره و اکانت دیگر خود را در 1 اپلیکیشن مدیریت و استفاده کنید.

144

در آپدیت امروز تلگرام نسخه‌ی می‌توانید چندین شماره و اکانت دیگر خود را در 1 اپلیکیشن مدیریت و استفاده کنید.

ویدئو های بیشتر