🌸صبح آمده

173

🌸صبح آمده
🕊برخیزوبگو:بسم الله
🌸سرشارزنعمتی توماشاءالله
🕊بسپاربہ دوست
🌸هرچہ رامی خواهی
🕊لاحول ولا قوه الابالله
سـ🌸ـلام
🌸دلتان زلا

ویدئو های بیشتر