🎥فيلمى كمتر ديده شده از لحظه اعدام صدام حسین، رئیس ‌جمهور سابق عراق در ساعت ۶:۰۷ به وقت محلی در تاریخ ۹ دیماه ۱۳۸۵(۳۰ دسامبر ۲۰۰۶)

93

🎥فيلمى كمتر ديده شده از لحظه اعدام صدام حسین، رئیس ‌جمهور سابق عراق در ساعت ۶:۰۷ به وقت محلی در تاریخ ۹ دیماه ۱۳۸۵(۳۰ دسامبر ۲۰۰۶)

ویدئو های بیشتر