🎥 شکم‌سیرها اموال عمومی را به اسم اعتراض مدنی تخریب می‌کنند و رفتگر مستضعف باید خیابان را از سنگ و شیشه پاک کند...

15

🎥 شکم‌سیرها اموال عمومی را به اسم اعتراض مدنی تخریب می‌کنند و رفتگر مستضعف باید خیابان را از سنگ و شیشه پاک کند...
#سیاسی

ویدئو های بیشتر