🎥 منافقین به اسم مطالبه اقتصادی شهر را به آشوب کشیدند.

72

🎥 منافقین به اسم مطالبه اقتصادی شهر را به آشوب کشیدند.

🔺حالا خیابان آرام شده و رفته‌گرها باید خیابان را از سنگ و شیشه پاک کنند

اخبار لحظه

ویدئو های بیشتر