ویدئو: نجفی، شهردار تهران: طرح ترافیک اجرا می شود، اما شدیدتر و شیوه اجرای آن تغییر می کند.

61

ویدئو: نجفی، شهردار تهران: طرح ترافیک اجرا می شود، اما شدیدتر و شیوه اجرای آن تغییر می کند.

صرفا جهت اطلاع:

ویدئو های بیشتر