🎥 #ببينيد 📛 زحمت کشان شهرداری در حال پاک‌سازی خساراتی هستند که به تهران وارد شد

64

🎥 #ببينيد 📛 زحمت کشان شهرداری در حال پاک‌سازی خساراتی هستند که به تهران وارد شد

👈 مردم عزیز هوشیار باشید ؛نیروهای زحمت کش شهرداری چه گنا

ویدئو های بیشتر