🎥 #ببينيد 📛 یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق:

67

🎥 #ببينيد 📛 یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق:
📛شيب افزايش قيمت #حامل هاي_انرژي تند نخواهد بود

😎 👈 منظورش همون شیب ملایمه که همه باهاش آشنا

ویدئو های بیشتر