🎥 دانشجویان دانشگاه تهران خطاب به آشوب طلبانی که صورت خود را پوشانده بودند: "اگر تو دانشجویی صورت چرا پوشوندی"

7

🎥 دانشجویان دانشگاه تهران خطاب به آشوب طلبانی که صورت خود را پوشانده بودند: "اگر تو دانشجویی صورت چرا پوشوندی"

ویدئو های بیشتر