نسخه رسمی تلگرام با قابلیت افزودن چند اکانت منتشر شد 👌

184

نسخه رسمی تلگرام با قابلیت افزودن چند اکانت منتشر شد 👌

به این شکل میتوانید اکانت دیگری به تلگرام خود اضافه کنید (☝️)

🇨 hannel ➣ ™

ویدئو های بیشتر