آقای سردار آجرلو آقای قاضی پور و دیگر مسئولین آیا واقعا اینها را ندیده اید؟

147

آقای سردار آجرلو آقای قاضی پور و دیگر مسئولین آیا واقعا اینها را ندیده اید؟

چرا سکوت کردید دلیل این برخورد دوگانه شما چیست!؟

🆔️

ویدئو های بیشتر