گربه باهوش در ورزشگاه نقش جهان در حاشیه بازی ذوب آهن و پیکان جان سالم به در برد.

24

گربه باهوش در ورزشگاه نقش جهان در حاشیه بازی ذوب آهن و پیکان جان سالم به در برد.

ویدئو های بیشتر