گزارش شاهین صمدپور درباره فیلترینگ تلگرام از قشر های مختلف مردم،

154

گزارش شاهین صمدپور درباره فیلترینگ تلگرام از قشر های مختلف مردم،

شما بخشی از زندگی واقعی مردم رو فیلتر کردید

Join → 📺

ویدئو های بیشتر