💯گزارش شاهین صمدپور درباره فیلترینگ تلگرام از قشر های مختلف مردم، شما بخشی از زندگی واقعی مردم رو فیلتر کردید

98

💯گزارش شاهین صمدپور درباره فیلترینگ تلگرام از قشر های مختلف مردم، شما بخشی از زندگی واقعی مردم رو فیلتر کردید

(کاش صدا سیما اینم پخش کنه مس

ویدئو های بیشتر