✳️ سقوط بیلبورد در پی تند بادهایی با سرعت 144 کیلومتر در کاستاریکا چند تن را راهی بیمارستان کرد.

82

✳️ سقوط بیلبورد در پی تند بادهایی با سرعت 144 کیلومتر در کاستاریکا چند تن را راهی بیمارستان کرد.

📡

ویدئو های بیشتر