آزمایش دست مصنوعی باحواس چندگانه

173

آزمایش دست مصنوعی باحواس چندگانه

این دست که روی زنی درایتالیا آزمایش شده دارای حس لامسه، فشار، گرما وسرماست وتجهیزات رایانه ای این دست مصن

ویدئو های بیشتر