سوراخ لایه ازون تا سال 2060 بسته‌خواهد شد

67

سوراخ لایه ازون تا سال 2060 بسته‌خواهد شد

به گفته ناسا، سوراخ لایه ازون به لطف ممنوعیت جهانی برای استفاده از گاز کلروفلوئوروکربن (CFC) در حال ت

ویدئو های بیشتر