🎥 #ببينيد 📛 امروز سالگرد فرمان کشف حجاب در سال ۱۳۱۴ به دستور رضاشاه است.

118

🎥 #ببينيد 📛 امروز سالگرد فرمان کشف حجاب در سال ۱۳۱۴ به دستور رضاشاه است.
👈پنج نکته را درباره آن ببینید!

🔴 #تلخند_سیاسی‌اجتماعی 👇

ویدئو های بیشتر