تو دریا غرق میشه، بعد از یک ساعت نجاتش میدن میره تو کما، 3365 روز نخوابیده!

70

تو دریا غرق میشه، بعد از یک ساعت نجاتش میدن میره تو کما، 3365 روز نخوابیده!
یعنی 12 ساله که نخوابیده -_-
برگام ریخت

Cr

ویدئو های بیشتر