🔺 "امانتی" از افراد ناشناس در فرودگاه ها قبول نکنیم

4

🔺 "امانتی" از افراد ناشناس در فرودگاه ها قبول نکنیم

🔹سپردن "امانتی" به مسافران و کارکنان فرودگاه ها، روش جدید قاچاقچیان مواد مخدر برای رسا

ویدئو های بیشتر