دبل گرت بیل

170

دبل گرت بیل
گل دوم رئال مادرید به سلتاویگو توسط گرت بیل در دقیقه 38
سلتاویگو 1 - رئال مادرید 2

ویدئو های بیشتر