🔺پاول دورف ( مدیر تلگرام ) به صورت کاملا رسمی خبر داده که به کمک فناوری Blockchain، نهایت تا ماه آینده فیلترینگ #تلگرام غیر ممکن خواهد شد

131

🔺پاول دورف ( مدیر تلگرام ) به صورت کاملا رسمی خبر داده که به کمک فناوری Blockchain، نهایت تا ماه آینده فیلترینگ #تلگرام غیر ممکن خواهد شد

🌐

ویدئو های بیشتر